Meetings

Monatlech Versammlungen vum RL

Mir treffen eis:

 • All éischte Mëttwoch am Mount ab 19:30 Auer (ausser am August) an engem Sall vun der Pizzeria „San Marino“, 11 rue de la Montagne, L-3391 Peppange.
 • All läschte Freiden am Mount ab 19:00 Auer op eisem Clubowend am RL Shack zu Eesebuer.

Hei kënnt Dir:

 • är QSL-Kaarten siche kommen (zu Peppeng nëmmen op Bestellung) an ofginn
 • Neies gewuer ginn
 • Froen iwwert den Amateur-Funk stellen
 • Frënn erëmgesinn an neier kenne léieren
 • eppes drénken …

Réunions mensuelles du RL

Nous nous rencontrons:

 • Chaque premier mercredi du mois à partir de 19h30  (excepté en août) dans une salle de la Pizzeria „San Marino“, 11 rue de la Montagne, L-3391 Peppange.
 • Chaque dernier vendredi du mois à partir de 19h00 dans notre shack à Eisenborn

Ici vous pourrez:

 • collecter (à Peppange seulement sur commande) et remettre vos cartes QSL
 • être au courant des nouveautés
 • poser des questions sur la radio-amateur
 • rencontres les anciens et nouveaux amis
 • prendre un verre ou deux …

Monatliche Sitzungen des RL

Wir treffen uns:

 • Jeden ersten Mittwoch im Monat ab 19:30 Uhr (ausser im August) in der Pizzeria „San Marino“, 11 rue de la Montagne, L-3391 Peppange.
 • Jeden letzten Freitag im Monat ab 19:00 Uhr in unserem Shack in Eisenborn.  

Hier können Sie:

 • ihre QSL Karten mitnehmen (in Peppange nur auf Bestellung) und abgeben
 • die letzten Nachrichten hören
 • Fragen über Amateur-Funk stellen
 • alte und neue Freunde treffen
 • etwas trinken …

Montly Meetings of the RL

We meet every:

 • First Wednesday of each month at 19:30 (except in August) in the Pizzeria „San Marino“, 11 rue de la Montagne, L-3391 Peppange.
 • Last Friday of each month at 19:00 at our shack in Eisenborn. 

Here you can:

 • collect (in Peppange only on order) and drop your QSL cards
 • get the latest news
 • ask questions about amateur radio
 • meet old and new friends
 • drink a glass or two …