Membership

Wéi kann ech Member vum RL ginn?

Ganz einfach den Formulaire d’Adhésion hei ënnen ausfëllen an via email un members@rl.lu schécken.

Cotisatioun fir d’Joer: 34 EUR fir Memberen, 8 EUR fir Famillië-Memberen (op derselwecher Adress), 17 EUR fir Spezial Ruffzeechen an 8 EUR fir Studenten.

CCP Kontosnummer: BIC: CCPLLULL IBAN: LU11 1111 0321 8780 0000

Comment devenir membre du RL?

Si vous voulez devenir membre du RL vous pouvez remplir le formulaire d’adhésion ci-dessous et l’envoyer par courriel à members@rl.lu.

Cotisation annuelle: 34 EUR pour les membres, 8 EUR pour les membres de famille (habitant la même adresse), 17 EUR pour les indicatifs spéciaux et 8 EUR pour étudiants.

CCP numéro de compte: BIC: CCPLLULL IBAN: LU11 1111 0321 8780 0000

Wie kann ich Mitglied werden?

Neue Mitglieder können einfach das Antragsformular ausfüllen und per Email an members@rl.lu schicken.

Jahresbeitrag: 34 EUR für Mitglieder, 8 EUR fir Familien-Mitglieder (auf derselben Adresse wohnend), 17 EUR für Sonder-Ruffzeichen und 8 EUR für Studenten.

CCP Kontonummer: BIC: CCPLLULL IBAN: LU11 1111 0321 8780 0000

How to become a member of the RL?

If you wish to become a member of the RL please fill-in the below application form and send it via email to members@rl.lu.

Yearly membership fee: 34 EUR for members, 8 EUR for family members (living at the same address), 17 EUR for Special callsigns and 8 EUR for students.

CCP account number: BIC: CCPLLULL IBAN: LU11 1111 0321 8780 0000 

Member application form (en) / Formulaire d’adhésion (fr)